ควบคุมคุณภาพ

ตลอด 15 ปี ที่เรายึดมั่น และมุ่งมั่นในเรื่องคุณภาพสินค้า


ตลอดมากกว่า 15 ปี เรายึดมั่นในเรื่องของคุณภาพของผลิตภัณฑ์ขยายพัฒนาปรับปรุงขบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ผลิตสินค้าคุณภาพดี ราคาถูก รวดเร็วโดยใช้ระบบขึ้นรูป Thermoforming โดยใช้เครื่องจักรที่ทันสมัย สามารถขึ้นรูปจากวัตถุดิบที่เป็น PVC, PS, PET, PP, OPS, PE ซึ่งเราทำการคัดสรรเป็นอย่างดีบนพิ้นฐานของความรู้และประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยาวนาน นอกจากนี้ยังมีการควบคุมในเรื่องการตรวจรับวัตถุดิบ และควบคุมการจัดเก็บเพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบ ถูกต้องและมีคุณภาพตามมาตรฐาน

“เรายังเข้มงวดในเรื่องการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนการบรรจุ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐาน”

วัตถุประสงค์และเป้าหมายคุณภาพ

  • ตรวจประเมินระบบคุณภาพภายในให้ครบตามแผน
  • ประเมินผู้ให้บริการภายนอก
  • ติดตามการสั่งซื้อให้ทันกำหนดที่ต้องการ
  • ควบคุมปริมาณวัตถุดิบถูกต้อง  100%
  • ควบคุมการส่งมอบให้ทันตามกำหนดการส่งมอบ
  • ติดตามการวางแผนการผลิตให้ได้ตามแผน
  • ควบคุมปริมาณสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้อง
  • ลดเวลาการ Break down ของเครื่องจักรไม่เกิน 48 ชั่วโมงต่อครั้งที่มีการซ่อมบำรุง
  • ฝึกอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่และฝึกอบรมพนักงานอย่างน้อย 12 ชั่วโมง ต่อคนต่อปี

ส่งมอบตรงเวลา

การส่งมอบสินค้า ตรงเวลาและรวดเร็วทันใจ ถือเป็นหัวใจที่สำคัญที่สามารถรักษามาตรฐานการให้บริการที่มีต่อลูกค้าทุกๆราย

ควบคุมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ

สร้างความมั่นใจในคุณภาพสินค้า เพื่อให้ได้สินค้าและการทำงานที่มาตรฐาน เพื่อความเชื่อถือและไว้วางใจให้กับลูกค้า

มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร บุคลากร นวัตรกรรม และสร้างผู้นำที่ดีเพื่อองค์กรและสังคม มุ่งสู่ความเป็นเลิศ ที่มีคุณภาพเหนือมาตรฐาน

นโยบายคุณภาพ

ควบคุมผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า มุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง